همکاری انجمن علمی خوارزمی با یونیلیور

🔺با همکاری انجمن علمی دانشجویی مدیریت کسب و کار دانشگاه خوارزمی و یونیلیور ایران
“فرصت ویژه کارآموزی” و “فرصت شغلی ویژه” در یکی از معتبرترین شرکت های بین المللی ایران
🔻اطلاعات بیشتر و ثبت نام: https://goo.gl/iSWtlN

بیشتر بخوانید